Algemene voorwaarden - OudGoud.nl
Gouden sieraden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Aanvullende overeenkomst; Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer
 2. Bedenktijd; de tijd waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument; De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit.
 4. Dag; Kalenderdag
 5. Digitale inhoud; De gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst; Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode
 7. Herroepingsrecht; De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 8. Koper; De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of de gever van de opdracht, alsmede alle voor de koper en/of opdrachtgever werkzame personen, zowel direct als indirect ingeschakelde personen.
 9. Verkoper; OudGoud.nl te Monnickendam, onderdeel van Sako Juwelier te Monnickendam. Werkend onder Boost e-tail B.V. Tevens optredend als opdrachtnemer van haar werkzame en door haar ingeschakelde personen.
 10. Overeenkomst; De door verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving met geslote, c.q. te sluiten, overeenkomst.
 11. Leverancier; De partij die de voorwerpen aanbied ter verkoop aan OudGoud.nl.
 12. Schriftelijk; Per brief, fax en/of e-mail.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 1. Naam ondernemer; Boost E-tail B.V.
 2. Handelend onder; OudGoud.nl
 3. Adres; Kerkstraat 58, 1141BJ te Monnickendam

Provincie Noord-Holland Gemeente Waterland

 1. Telefoonnummer; 0299 206 787
 2. E-mailadres; info@goudinkoopspecialist.nl
 3. Openingstijden; Maandag-vrijdag: 09:00 – 18:00 Zaterdag: 09:00 – 16:00 Zondag: gesloten
 4. KvK-nummer: 61283134
 5. Btw-nummer: NL854283092B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving  gesloten overeenkomsten, c.q. te sluiten overeenkomsten, alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
 2. Met deze Algemene Voorwaarden strijdige en/of daarvan afwijkende bepalingen al dan niet opgenomen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door verkoper niet aanvaard, tenzij de aanvaarding van dergelijke bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper is bevestigd.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig wanneer deze door Verkoper schriftelijk aan Klant zijn bevestigd. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AV te wijzigen.

 

Artikel 4 Het aanbod / de offerte

 1. Alle door de verkoper verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere vermelde voorwaarden, gelden als offerte. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan de koper om bij de verkoper een opdracht in te dienen. Aan de, van te voren, gegeven prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.
 2. Elke bij de verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk aanbod van de koper in te houden, ongeacht welke andere mededeling van de koper dan ook.
 3. Een overeenkomst komst pas tot stand nadat de verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel blijk heeft gegeven door uitvoering van de opdracht deze te hebben aanvaard.
 4. Alle door de verkoper voorgestelde wijzigingen in het aanbod van de koper, gelden als een hernieuwd aanbod dat door de koper dient te worden aanvaard.
 5. Elk aanbod van de koper geschiedt vrijblijvend en kan tot 14 dagen na aanaarding door de verkoper schriftelijk worden herroepen.
 6. Elke bij Verkoper geplaatste order wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvende order van Klant in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van Klant ook.
 7. Alle door Verkoper voorgestelde wijzigingen in de order van Klant gelden als een nieuw aanbod dat door Klant telefonisch, elektronisch of schriftelijk dient te worden aanvaard.
 8. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Verkoper een opdracht telefonisch, schriftelijk of via haar online portal heeft aanvaard, dan wel van de totstandkoming van de overeenkomst blijk geeft door de opdracht uit te voeren.
 9. Verkoper garandeert aan Klant dat zij te allen tijde – bij Verkoper aangekochte – goederen zal terugkopen tegen een marktconforme prijs. De totstandkoming van een dergelijke overeenkomst geschiedt in overleg tussen partijen. Hierbij dient Klant te allen tijde een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Verkoper ter hand te stellen.

 

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

 

 1. Alle prijzen worden door verkoper bepaald. Indien van toepassing op basis van bekende, actuele koersen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
 2. Latere wijzigingen in (edel)metaalprijzen, belastingen en/of rechten kunnen door verkoper, tot het moment dat verkoper een factuur heeft verzonden, ten allen tijden, en derhalve eveneens nadat een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, eenzijdig, en derhalve zonder dat de instemming van koper vereist is, in de met koper overeengekomen prijs worden doorberekend.
 3. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten. Kosten als bijvoorbeeld verzendkosten, verpakkingskosten, vervoerskosten en verzekeringskosten. Kosten als deze komen voor rekening van de koper en zullen bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Prijzen worden door Verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
 5. Alle facturen dienen binnen 48 (achtenveertig) uur na het tijdstip waarop de factuur aan Klant is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen Klant en Verkoper overeengekomen. Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor Klant van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.
 6. Vanaf het moment dat Klant in verzuim is, is Verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan Verkoper toekomende rechten.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door Verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het orderbedrag, met een minimum van €150 (zegge: honderdvijftig euro).
 8.  Betaling geschiedt op een door Verkoper aan te geven betalingsmethode.
 9. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van Verkoper.

 

Artikel 6 Levering

 

 1. Alle door de verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden alleen bij benadering. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn levert geen toekenbare tekortkoming van de verkoper op.
 2. Alle leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat de verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is het de verkoper zijn goede recht om in delen te leveren en te factureren.
 4. De koper dient voor het vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van de ter beschikkingstelling voor de verzekering van de goederen zorg te dragen.
 5. Indien koper de goederen niet binnen 3 (werk)dagen na de datum van terbeschikkingstelling heeft opgehaald, of heeft doen ophalen, is de verkoper gerechtigd om hier opslagkosten voor in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Betaling

 

 1. De Verkoper kan zich ten allen tijden beroepen op een retentierecht voor op de goederen totdat de koper voor volledige betalingen, inclusief de betaling van eerdere leveringen, heeft zorg gedragen, dan wel genoeg zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient bij alle overeenkomsten de betaling te zijn geschied binnen 5 werkdagen na het opgegeven betaalmoment. Bij overschrijving hiervan is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is. De koper dient in het bovenstaande geval op te dragen voor eventuele incassokosten.
 3. De koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.
 4. Goederen worden geleverd na betaling aan verkoper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 Recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid en schade

 1.  Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Verkoper.
 2. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden verlies of gemiste opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Klant vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden.
Neem contact op

Meer weten over dit onderwerp?

Gouden armband

Bel of mail ons

Bel ons

We staan u graag te woord op onze locaties

Monnickendam
Bel 0299 653 023
Amsterdam
Bel 020 730 0988
Katwijk aan Zee
Bel 071 889 5722

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende gratis taxatie aanvragen, laat hier uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.